Tarjous Motivire Fiilis+ -palveluista vuodelle 2019


1. Tarjottavat palvelu: Motivire Fiilis+ (optiona Firstbeat-mittaus / -valmennus)

Tarjoamme Fiilis+ -palvelua toteutettavaksi ja aloittavaksi samansisältöisenä kokonaisuutena koko konsernin työntekijöille.


2. Motivire-valmennusideologia, Onnistumisen kaava O=(3xP+T)ILO

Motivire-valmennukset perustuvat yrityksen asiakaskokemuksen myötä kehitettyyn Onnistumisen kaavaan.

 • O= Onnistuminen, Muutos vanhasta parempaan, pysyvän muutoksen aikaansaaminen, oman kehityksen ymmärtäminen
 • 3P= Pysähtyminen x Paljastuminen x Pohdinta +T= Tekeminen
 • ILO = ihmiset, leikinomaisuus, oppiminen.


Kaava perustuu valmennuksissamme hyvinvoinnissaan onnistuneiden ihmisten kokemuksiin ja etenemispolkuihin sekä näistä löytyneisiin yhteneväisyyksiin. Olemme havainneet, että samat lainalaisuudet toistuvat onnistujasta toiseen. Kaava toimii menestyksekkäästi, kun kaikki kaavan elementit ovat henkilön arjessa mukana. Se toimii ohjenuorana, joka auttaa henkilöä tavoittelemaan onnistumista ja nostamaan valmiustasoaan pienin vaikuttava annos kerrallaan. Onnistumisen kaava on konkreettinen ja helposti käyttöönotettava strategia ja tekniikka, jonka tarkoitus on saada aikaan todellisia tuloksia. Kaavan eri osien toteutumiseksi tarjotaan Motivire-valmennuksissa helposti käyttöönotettavia työkaluja.

Mistä tässä kaavassa on kyse:

 • Päästä näkemään todeksi ne tilanteet, olosuhteet ja tapahtumat, jotka synnyttävät mahdollisuuden rakentaa innostavat tavoitteet.
 • Tiedostaa ajatus, että hallitsemme todennäköisyyttä siitä, mihin suuntaan hyvinvointiamme viemme.
 • Luoda ne tunteet, teot ja toiminnat, jotka ovat edellytys hyvinvointimme menestykselle.
 • Tehdä systemaattisesta prosessista automaattinen ja tiedostamatta toimiva, niin että hyvinvointia tukevista perusvalinnoista tulee luonnollinen ja hyvä osa arkeamme.


Mistä kaavassa ei ole kyse:

 • Että istut paikallasi ja toivot asioiden käyvän toteen.
 • Muuttumisesta joksikin ja joksikuksi, joka et ole.


Kaikissa Motiviren palveluissa keskitytään motivoimaan asiakkaita ratkaisukeskeisesti ja tekemään arjessaan parempia valintoja hyvinvointinsa eteen oma lähtötilanne ja arki huomioiden. Motiviren erityisosaamista on asiakkaan arjen rakenteen analysoiminen siten, että pystymme ohjaamaan heidät kohti sellaisia muutoksia, joihin juuri kyseinen asiakas todennäköisimmin pystyy tarttumaan.

Motiviren valmennuskokonaisuuksissa keskitytään motivoimaan osallistujia ottamaan vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja etsimään aktiivisesti keinoja sen parantamiseen. Valmennuksissa teemoja ovat asenne, liikunta, laadukas ravitsemus sekä lepo ja palautuminen.

Valmennuskokonaisuudet ovat suunnattu työikäisille, perustuen tuhansien olemassa olevien asiakkaidemme sekä muiden haastateltujen kokemuksiin ja tarinoihin. Valmennus yhdistää niin yhteisöllisiä kuin henkilökohtaisia aktiviteetteja, painottuen kuitenkin henkilöstä itsestään lähtevään tavoitteellisuuteen.

Palvelun operoinnista vastaavat henkilöt ovat Motiviren palveluksessa työskenteleviä liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaisia.


3. Motivire Fiilis+ -palvelun osat


3.1 Tästä se alkaa! -tilaisuus (Superstart)

Koulutuksessa käydään läpi tuleva valmennuskokonaisuus, keskustellaan suomalaisten hyvinvoinnista yleisesti ja herätetään motivaatiota oman hyvinvoinnin etsimiseen. Tilaisuuden tavoitteena on aktivoida mukaan mahdollisimman laaja osallistujajoukko (lähes kaikki mukaan).


3.2 Hyvinvointikartoitus (sähköinen)

Palvelun alussa osallistujille toteutetaan Motiviren hyvinvointikartoitus sähköisenä kyselynä. Kyselyn tavoite on kartoittaa osallistujien hyvinvoinnin kannalta keskeisten asioiden toteutuminen heidän arjessaan. Kysymykset liittyvät liikuntaan, ravitsemukseen, lepoon ja palautumiseen sekä henkilön subjektiiviseen arvioon omasta työkyvystään. Kysely toistetaan palvelun loppupuolella ennen palvelun päätöstä. Asiakkaalle toimitetaan kyselyistä yhteenvedot sekä vertailu palvelun aikana tapahtuneesta muutoksesta osallistujien hyvinvointitottumuksissa.


3.3 Kuntomittaus: Inbody 770 -kehonkoostumusanalyysi

InBody-kehonkoostumusmittauksen tuloksena saadaan kattava analyysi kehon koostumuksesta.
Mittaus on ns. bioimpedanssitekniikkaan perustuva mittaus, jossa kehonkoostumuksen arvio perustuu eri kudosten sähkönjohtavuuteen. Menetelmä on käytössä myös esim. lääketieteellisessä tutkimuksessa, ja sitä pidetään oikein tulkittuna luotettavana tapana selvittää kehon koostumusta. Motivire on koko toimintahistoriansa ajan erityisesti kehittänyt InBody-tuloksen tulkintatapaa ja tapaa, jolla asiakasta tulokseen perustuen ohjataan.

Mittaustulokset sisältävät mm. seuraavat tiedot:

 • Sisäelimiä ympäröivän, haitallisen rasvan määrä
 • Lihastasapaino (kädet, jalat ja keskivartalo)
 • Perusaineenvaihdunta (kcal)
 • Painoindeksi (BMI)
 • Paino (kg)
 • Lihasmassa (kg)
 • Rasvan määrä (kg)
 • Rasvaprosentti (%)
 • Painotavoite (kg)
 • Fitness-indeksi eli laskennallinen arvo, joka kuvaa kehon lihas-rasvasuhteen ”terveyttä”
 • (kaikkiaan raportissa yli 50 erilaista mittatulosta)


InBody-kehonkoostumusmittari ja mittauksesta saatava tuloste.

3.4 Tulosvalmennus ja Pienin vaikuttava annos (PVA)

Kuntomittauksen jälkeen aloitamme oman hyvinvointisuunnitelman rakentamisen tutustumalla kehonkoostumusmittauksen tuottamaan tietoon tulosvalmennuksen kautta. Tulokset toimivat pohjana jokaiselle oman Pienimmän vaikuttavan annoksen rakentamiseen.

PVA-valmennusmetodi antaa valmennettavalle onnistumiseen todennäköisimmin suunnatun työkalun. Pystymme muuttamaan tapojamme vain vähän kerrallaan. ”Vähemmän kerrallaan”-ajatusmalli tuo tulokset todennäköisimmin pitkäkestoisissa tavoitteiden asettamisissa (elämäntapamuutokset). PVA-ideologia vastaa kysymykseen siitä, mikä on pienin annos muutosta, joka tulee tehdä haluamasi pitkäaikaisen muutoksen aikaansaamiseksi. Toisin päin: Haluamasi pitkäaikainen muutos edellyttää aina muutosta, mutta kyse on siitä millaisen annoksen muutosta tavoitteesi vaatii. Todennäköisesti kokonaisvaltaisempi muutos (iso kuva pidemmälle tulevaisuuteen katsottaessa) vaatii useamman pienen muutoksen, mutta valmennuksessa painotus on aina yhteen vaikuttavaan annokseen.


3.5 Henkilökohtaiset valmentajatapaamiset (myös seurantamittaukset)

Henkilökohtainen tapaamisen pohja löytyy hyvinvointikartoituksesta, kunnonmittauksista ja asiakkaan rakentamasta oman hyvinvoinnin suunnitelmasta. Tavoitteena on laatia asiakkaan lähtökohdista hänen arkeensa soveltuva hyvinvoinnin suunnitelma, joka sisältää ajatuksen siitä, miten tässä kohtaa on hyvä viedä omaa hyvinvointia eteenpäin oikeilla ja toimivilla työkaluilla.


3.6 Valmentajapuhelu

Valmennuspuhelu on valmentajatapaamisen jälkeinen tuki 5 - 10 %:lle osallistujista. Puhelu muistuttaa ja auttaa asiakasta tavoitteen rakentamisessa. Puhelun tavoitteena on kannustaa ja motivoida osallistujia omalla hyvinvoinnin matkalla, sekä tarjota lisäapua ja oikeankokoisia vinkkejä onnistumisen tueksi.


3.7 Motivire Voimavara -valmennus

 • Käydään läpi koontina valmennustapaamisissa esiin nousseita aiheita.
 • Pohditaan yhdessä tapoja, jotka lisäävät jaksamista ja voimavaroja arjessa sekä työssä.
 • Syvennytään tarkemmin ravitsemuksen merkitykseen ja mietitään arkeen soveltuvia ravitsemuksen työkaluja.
 • Pohditaan unen ja palautumisen merkitystä sekä mietitään tapoja unen laadun parantamiseen.
 • Tiedostetaan liikunnan merkitys arjen toimintakyvyn ja jaksamisen edistäjänä, sekä kannustetaan hyvän mielen liikkumiseen.
 • Käydään läpi Firstbeat-tuloksien tulkintaa; valmistaudutaan henkilökohtaisiin puhelinpalautteisiin / -valmennuksiin.


3.8 Firstbeat-mittaus

Firstbeat-mittaus (Firstbeat Hyvinvointianalyysi) on palvelussa tärkeä osa oman arjen ja hyvinvoinnin matkaa. Motivire on integroinut mittauksen ja analyysin osaksi valmennusta, herättäväksi ja osallistujan arkea havainnollistavaksi kokonaisuudeksi. Osana valmennuskokonaisuutta osallistuja pääsee henkilökohtaisessa valmentajatapaamisessa pureutumaan omaan arkeen, työn stressaavuuteen, liikuntaan ja tärkeään palautumiseen. Mittauksen kesto on 3 - 5 päivää.

Lue lisää Firstbeat Hyvinvointianalyysistä >

​​​​​​​

3.9 Loppumittaukset (seuranta) ja lyhyt loppukeskustelu valmentajan kanssa

Loppumittausten jälkeen jokainen käy valmentajan kanssa lyhyen keskustelun, jossa arvioidaan valmennuskokonaisuuden kulkua henkilön kannalta, sekä pohditaan eväitä jatkoon. Käyttäjä täyttää tapaamisen yhteydessä hyvinvointikartoituksen sekä tyytyväisyyskyselyyn.


4 Sähköinen valmennusalusta – valmennuksen aikajana valmennuksen ja asiakkaan apuna

Motivire-valmennuksen ohjeistus ja valmentajien vinkit annetaan asiakkaan aikajanalle Motiviren valmennusalustaan. Näin jokaiselle osallistujalle varmistetaan laadukas ohjeistus juuri hänen tarpeisiinsa, oikean kokoisina annoksina.

Järjestelmä mahdollistaa myös yhteisöllisten haasteiden rakentamisen palvelun aikana. Mahdolliset yhteisölliset kokonaisuudet suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelun edetessä ja suunnitteluvaiheessa.

Motiviren sähköinen valmennusalusta Done to Done.

5 TARJOUKSEN HINTA JA MAKSAMINEN

Palvelun hinta on 355 € (+ 95 €) / hlö.

Palvelu laskutetaan neljässä erässä seuraavasti:

 1. Palvelumaksu ensimmäinen osa / varausmaksu on 75 € / henkilö. Tämä laskutetaan osallistujapotentiaalin mukaan.
 2. Palvelumaksun toinen osa, 95 €. Laskutus toteutetaan palveluun ilmoittautuneiden, eli todellisen osallistujamäärän mukaan (henkilömäärä, joka osallistuu ensimmäisiin kuntomittauksiin ja valmentajatapaamisiin).
  • Tässä kohtaa laskutetaan mahdollinen Firstbeat-mittaus (95 €) toteutuneen mukaan.
 3. Palvelumaksun kolmas osa, 95 €, laskutetaan saman pääluvun mukaan kuin osa 2.
 4. Palvelumaksun neljäs osa, 90 €, laskutetaan saman pääluvun mukaan kuin osat 2 ja 3.


5.1 Yleiset toimitusehdot, kulukorvaukset ja verot

Lisäksi laskutamme palvelun operointiin liittyvät kilometrikorvaukset ja päivärahat sekä majoituskustannukset yleisten toimitusehtojemme mukaisesti.

Kaikkiin edellä esitettyihin hintoihin lisätään arvolisävero 24 %.


6 TARJOUKSEN VOIMASSAOLO JA YHTEYSTIEDOT

Tarjouksemme on voimassa 15.4.2019 asti.