Motivire-palveluiden Yleiset toimitusehdot 2022

Määritelmät

PalveluMotivire Oy:n tuottama työhyvinvoinnin palvelu, jonka toteuttamisesta sovitaan palvelusopimuksella.
AsiakasYritys tai organisaatio, joka on Motivire-hyvinvointipalvelun tilaaja ja maksaja.
KäyttäjäAsiakasyrityksen henkilökuntaan kuuluva nimetty henkilö, joka osallistuu Palveluun
Ilmoittautuminen PalveluunKäyttäjän sitova ilmoitus, jolla hän ilmoittaa osallistumisestaan Palveluun. Ilmoittautuminen voi tapahtua esim. Palvelun alkukoulutuksessa tai myöhemmin Palvelun toteutuksen aikana. Sitovan ilmoittautumisen tapa kuvataan kunkin Palvelun palvelusopimuksessa ja/tai tarjous- ja tilausdokumentaatiossa.
KäyttäjäkoulutusPalvelun aloituskoulutus, joka on tarkoitettu jokaiselle palvelun Käyttäjälle.
KoulutusPalveluun liittyvä ryhmäkoulutus (esim. Starttikoulutus, ravintokoulutus).
KäyttäjätunnuksetMotivire-palvelun toteutukseen liittyvät henkilökohtaiset tunnukset, esimerkiksi tunnus ja salasana valmennusjärjestelmään.
LisäpalveluKaikki Tilaajasta johtuvat tai muutoin Tilaajan edellyttämät muutokset Palvelun vakiokokoonpanoon. Lisäpalvelut veloitetaan erillisen lisäpalveluhinnaston mukaan. Lisäpalvelun ehdoista ja hinnoista sovitaan erikseen kirjallisesti Osapuolten välillä niiltä osin, kuin muutosten hintoja ei ole määritelty Lisäpalveluhinnastossa tai näissä ehdoissa.
PalvelukuvausDokumentti / tarjous, jossa kuvataan toteutettavan Palvelun sisältö. Palvelukuvaus muodostuu tarjous- ja tilausdokumentaatiosta.
VirheTilanne, jossa Palvelu ei toteudu tarjouksessa ja palvelukuvauksessa kuvatulla tavalla.
ToimituskatkoTilanne, jossa Motivire ei pysty lainkaan tuottamaan sovittua Palvelua.


TAUSTA JA TARKOITUS

Nämä Yleiset ehdot, palvelusopimus ja muu osapuolten välinen tilausdokumentaatio (esimerkiksi hyväksytty tarjous ja/tai muu tilausdokumentaatio) muodostavat yhdessä Sopimuksen, jonka mukaisesti Toimittaja toteuttaa Tilaajan organisaatiossa Palvelun.
Tämä dokumentti määrittelee ehdot, joiden mukaisesti Palvelu toteutetaan. Kaikki muutokset Sopimuksen tai Palvelun sisältöön ja sellaiset vaikutukset hintoihin, joita Sopimuksessa ei ole kuvattu, tulee sopia erikseen kirjallisesti Lisäpalveluna Tilaajan ja Toimittajan välillä.

OSALLISTUMINEN PALVELUUN JA MAKSUVELVOLLISUUS

Palvelusta velvoitetaan tilausdokumentaatiossa sovittu käyttäjä-, organisaatio- tai toteutuskohtainen maksu.
Käyttäjämaksullisissa palveluissa Käyttäjän Ilmoittautuminen palveluun on peruste veloittaa koko Palvelumaksu. Mikäli Käyttäjä keskeyttää osallistumisensa Palveluun, maksuvelvoite ei purkaannu eikä siihenastisia jo maksettuja Palvelumaksun osia palauteta.

PALVELUN TUOTTAMISEN AJANKOHDAT

Kaikki Sopimuksella sovitun Palvelun toteuttamiseen liittyvät ajankohdat sovitaan ennen Palvelun aloittamista. Tilaaja voi ehdottaa sovittuihin ajankohtiin muutoksia silloin, kun kyseiseen ajankohtaan sekä toivottuun uuteen ajankohtaan on aikaa vähintään 1 (yksi) kuukausi. Tällöin muutokset toteutetaan veloituksetta, mikäli se on Toimittajan toiminnan kannalta mahdollista. Mikäli Tilaaja toivoo muutosta ajankohtaan, jossa joko alkuperäiseen ajankohtaan tai toivottuun uuteen ajankohtaan on aikaa vähemmän kuin 1 (yksi) kuukausi, muutos toteutetaan
Lisäpalveluhinnaston mukaisella muutospäivän hinnalla. Mikäli muutostoive on lähtöisin Tilaajalta, Toimittaja ei takaa Palvelun operointia palvelun ohjeellisen aikataulun mukaisesti.

PALVELUN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIEN MATKUSTAMISEN KULUJEN VELOITTAMINEN

Motivire Oy veloittaa kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät matkustamisen kustannukset (mm. startti- ja ravintokoulutukset, valmentajatapaamiset ja kuntomittaukset sekä kohtuulliset majoituskustannukset) asiakkaalta Lisäpalveluhinnaston mukaisella hinnalla.

PALVELUN TOTEUTTAMISEN TILAJÄRJESTELYT

Ellei erikseen muuta sovita, Palvelu toteutetaan asiakkaan osoittamissa tiloissa. Tilaaja ei kata mahdollisista tilajärjestelyistä aiheutuvia kustannuksia. Palvelun toteuttamiseen tarjottavien tilojen tulee olla kulloiseenkin Palvelun vaiheeseen soveltuvat:

 • Ryhmävalmennuksia varten Tilaajan tulee järjestää riittävän kokoinen koulutustila, jossa on videotykki ja kangas.
 • Sellaisia Palvelun toimenpiteitä varten, joissa Toimittaja tuo paikalle esimerkiksi kehonkoostumusmittarin tai muuta laitteistoa, Tilaajan tulee huolehtia siitä, että paikalla on vähintään yksi henkilö avustamassa laitteiden kantamisessa.
 • Kun Palvelun vaiheeseen liittyy kehonkoostumusmittari tai muuta laitteistoa, tulee Tilaajan järjestää laitteelle esteetön sijoituspaikka. Tämä tarkoittaa, että laitetta ei pidä joutua kuljettamaan esim. rappusissa tai kapeissa ovissa, vaan laite on voitava sijoittaa katutasoon tai kuljettaa hissillä.


OSAPUOLTEN KESKEISET OIKEUDET JA VELVOITTEET

Tilaajalla on velvollisuus osallistua Palvelun toteutuksen mahdollistamiseen Toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Tilaajan tulee velvoittaa koko se henkilöstöryhmä, jolle Palvelu on suunnattu, osallistumaan Palvelun alussa järjestettäviin Käyttäjäkoulutuksiin (esim. Fiilis-palvelun Esimiesvalmennus ja Starttivalmennus). Muussa tapauksessa Tilaajan vastuu esim. Palvelun laatu- ja osallistavuustavoitteiden toteutumiseksi päättyy.

Tilaajan tulee nimetä henkilökunnastaan toimipistekohtainen vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt, joiden velvollisuus on a) vastata Palvelun aikataulutukseen liittyvistä toimenpiteistä, kuten valmennuspäivien aikataulun laadinta Toimittajan ohjeen mukaisesti b) vastata Palveluun liittyvästä viestinnästä ja tiedottamisesta Toimittajan ohjeiden mukaisesti c) toimittaa Toimittajalle tämän pyytämät tiedot esim. Palvelun kohteena olevasta henkilöstöstä, yrityksestä, toimipisteestä ym. Mikäli Tilaajan vastuuhenkilö ei huolehdi näistä tehtävistä, Toimittaja ei vastaa Palvelun oikeasta toteutumisesta.

PALVELUMAKSU JA SEN VELOITTAMISPERUSTEET

Tarjouksen hyväksynnän jälkeen Toimittajalla on oikeus veloittaa varausmaksu koko ilmoitetusta potentiaalista sekä koko Palvelumaksu kaikista Palveluun ilmoittautuneista henkilöistä.
Mikäli Tilaaja haluaa liittää Palveluun uusia henkilöitä Palvelun ollessa jo käynnistynyt, uusista henkilöistä veloitetaan kaikki siihenastiset Palvelumaksun osat sekä Lisäpalveluhinnaston mukainen uuden henkilön liittämismaksu.

PALVELUUN LIITTYVÄN LAITTEISTON KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT

Mikäli Palvelun toteuttamiseen liittyy Käyttäjän hallussa olevia laitteita, on Tilaaja vastuussa em. laitteiden rikkoutumisesta ja katoamisesta Lisäpalveluhinnastossa määritellyllä tavalla.

LISÄPALVELUHINNASTO

MATKUSTUS

 • kokopäiväraha 45 €
 • puolipäiväraha 22 €
 • kilometrikorvaukset 0,55 €/km

(veloitetaan toteutuneiden kilometrien mukaan)

 • majoituskustannukset veloitetaan toteutuman mukaan


PALVELUN OPTIOT

 • Hinnoitellaan tarjousdokumentaatiossa tapauskohtaisesti


MUUT

 • Valmennus- tai koulutuspäivän siirto uuteen ajankohtaan:
  • 3–4 viikkoa alkuperäisestä toteutumisajankohdasta 375 €
  • alle 3 viikkoa alkuperäisestä toteutumisajankohdasta 595 €
 • Uuden Käyttäjän lisääminen kesken palvelun: normaali sopimuksen mukainen palvelumaksu
 • Firstbeat-sykerekisteröintilaittteen katoaminen tai rikkoutuminen 300 €